KLUB TERIERÓW TYPU BULL w PolsceStrona Główna       Newsy       Klub       Ranking TOP       Rasy TTB       Nasze Wystawy       Sponsorzy       Kontakt              

Klub Terierów Typu Bull Nowości, ciekawostki 2019

29.01
Ranking TOP TTB 2019! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rankingu TOP TTB za 2019 rok !

Kopie kart ocen wraz z wypełnioną listą wystaw zawierającą punktację obliczoną przez właściciela prosimy o przesłanie na ranking@kttb.pl Uwaga same kopie kart ocen nie będą przyjmowane!!!

Regulamin oraz punktacja znajdują się w zakładce Ranking TOP: Regulamin

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.03.2020 r.

Zapraszamy do udziału !!!

13.01
Walne Zgromadzenie 2020. 

Zarząd Klubu Terierów Typu Bull Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Terierów Typu Bull odbędzie się 7 marca 2020 r. (sobota) o godz. 12 w Warszawie, ul. Lubelska 5/7 (siedziba Oddziału ZKwP w Warszawie).

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymację członkowską Związku Kynologicznego w Polsce i legitymację członkowską Klubu Terierów Typu Bull, które – wraz z opłaconymi składkami członkowskimi za 2020 rok (związkową i klubową) – stanowią podstawę do wydania mandatu. Proszę zadbać o to, aby w/w legitymacje posiadały potwierdzone pieczęciami opłacenie składek za 2020 rok (legitymacja związkowa - pieczątka Oddziału macierzystego, legitymacja klubowa - pieczątka Klubu). Osoby, które z racji miejsca zamieszkania w różnych częściach kraju, pomimo opłaconej składki klubowej nie posiadają pieczątki Klubu, uzyskają potwierdzenia w legitymacjach klubowych na miejscu przed rozpoczęciem obrad, na podstawie wyciągów bankowych z konta bankowego Klubu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie Klubu, posiadający co najmniej roczny staż w Związku Kynologicznym w Polsce, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku Kynologicznego w Polsce, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni Klubu nie spełniający wymogu rocznego członkostwa w Związku Kynologicznym w Polsce (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, par. 4).

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia.
8. Sprawozdanie z działalności:
- Zarządu Klubu,
- Klubowej Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2020.
13. Wybory uzupełniające do Klubowej Komisji Rewizyjnej (wybór jednego Członka Komisji Rewizyjnej).
14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z protokołami obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu z dnia 9 marca 2019 roku oraz kontynuowanego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu z dnia 1 maja 2019 roku można zapoznać się w siedzibie Klubu - ul. Lubelska 5/7, Warszawa (Oddział ZKwP w Warszawie), w godzinach pracy biura Oddziału ZKwP w Warszawie.

Roman Żuk,
Przewodniczący Zarządu
Klubu Terierów Typu Bull

04.04
Komunikat o kontynuowaniu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

W porozumieniu z Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Terierów Typu Bull zawiadamiam, że odroczone Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu będzie kontynuowane w dniu 1 maja 2019 r. (środa) o godz. 12 w Warszawie, ul. Lubelska 5/7 (siedziba Oddziału ZKwP w Warszawie). Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymację członkowską Związku Kynologicznego w Polsce i legitymację członkowską Klubu Terierów Typu Bull, które – wraz z opłaconymi składkami członkowskimi za 2019 rok (związkową i klubową) – stanowią podstawę do wydania mandatu. Proszę zadbać o to, aby w/w legitymacje posiadały potwierdzone pieczęciami opłacenie składek za 2019 rok (legitymacja związkowa - pieczątka Oddziału macierzystego, legitymacja klubowa - pieczątka Klubu). Osoby, które z racji miejsca zamieszkania w różnych częściach kraju, pomimo opłaconej składki klubowej nie posiadają pieczątki Klubu, uzyskają potwierdzenia w legitymacjach klubowych na miejscu przed rozpoczęciem obrad, na podstawie wyciągów bankowych z konta bankowego Klubu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie Klubu, posiadający co najmniej roczny staż w Związku Kynologicznym w Polsce, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni Klubu nie spełniający wymogu rocznego członkostwa w Związku (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, par. 4).

Porządek Obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybory do Władz Klubu:
- wybory do Zarządu Klubu,
- wybory do Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący obrad, protokolant oraz członkowie Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej zostali wybrani na odroczonym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 marca 2019 r. W związku z powyższym, wybrane do tych organów osoby bedą pełnić swoje funkcje również w kontynuowanym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 maja 2019 r. W sytuacji, jeżeli z różnych przyczyn zaistnieje konieczność wymiany w części lub w całości składu w/w organów (np. z uwagi na nieobecność tych osób), porządek obrad zostanie rozszerzony o te czynności.

Andrzej Pławiński,
Zastępca Przewodniczącego Zarządu

03.04
Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu 

W dniu 9 marca 2019 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu Terierów Typu Bull w Polsce. Przedstawiamy do Państwa wiadomości Protokół z obrad.

05.02
Walne Zgromadzenie Członków Klubu 

Zarząd Klubu Terierów Typu Bull Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Klubu odbędzie się 9 marca 2019 r. (sobota) o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Lubelska 5/7 (siedziba Oddziału ZKwP w Warszawie).

Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz legitymację członkowską Związku Kynologicznego w Polsce i legitymację członkowską Klubu Terierów Typu Bull, które – wraz z opłaconymi składkami członkowskimi za 2019 rok (związkową i klubową) – stanowią podstawę do wydania mandatu. Proszę zadbać o to, aby w/w legitymacje posiadały potwierdzone pieczęciami opłacenie składek za 2019 rok (legitymacja związkowa - pieczątka Oddziału macierzystego, legitymacja klubowa - pieczątka Klubu). Osoby, które z racji miejsca zamieszkania w różnych częściach kraju, pomimo opłaconej składki klubowej nie posiadają pieczątki Klubu, uzyskają potwierdzenia w legitymacjach klubowych na miejscu przed rozpoczęciem obrad, na podstawie wyciągów bankowych z konta bankowego Klubu.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie Klubu, posiadający co najmniej roczny staż w Związku Kynologicznym w Polsce, przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni Klubu nie spełniający wymogu rocznego członkostwa w Związku (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, par. 4).

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
5. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zgromadzenia.
8. Sprawozdanie z działalności:
- Zarządu Klubu,
- Klubowej Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie finansowe.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium aktualnemu Zarządowi.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok 2019.
13. Przedstawienie skargi do Zarządu Głównego ZKwP na działania Zarządu Klubu oraz rozpatrzenie odwołania w sprawie wykluczenia z Klubu członków.
14. Realizacja uchwały Zarządu Głównego ZKwP w sprawie zobowiązania do rozpatrzenia sprawy udziału z głosem decydującym osoby nieuprawnionej w poprzednim Walnym Zgromadzeniu oraz podjęcie decyzji dotyczącej kwestii ponownych wyborów władz Klubu.
15. Wybory uzupełniające do Klubowej Komisji Rewizyjnej.
16. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Z Protokołem obrad z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Klubu z dnia 17 lutego 2018 roku można zapoznać się w siedzibie Klubu - ul. Lubelska 5/7, Warszawa (Oddział ZKwP w Warszawie), w godzinach pracy biura Oddziału ZKwP w Warszawie.

Roman Żuk, Przewodniczący Zarządu
01.02
RANKING TOP TTB 2018 

Zapraszamy Członków naszego Klubu do udziału w rankingu wystawowym za 2018 r. skany kart ocen potwierdzające osiągnięcia psów prosimy przesyłać na adres ranking@kttb.pl w terminie do dnia 31.03.2019 r.

Punktacja będzie określana na podstawie niżej określonych kryteriów. Prosimy również o wypełnienie tabeli załącznik nr 1 do Regulaminu dla każdego ze zgłaszanych psów. Regulamin wraz z punktacją zamieszczony jest >> tutaj <<
09.10
Zniżki dla członków Klubu na usługi laboratorium Genomia! 

Genomia >>

W wyniku porozumienia władz Klubu z laboratorium Genomia w Czechach, członkowie Klubu TTB mają 10% zniżki na usługi tej placówki. Wśród licznych badań, można zrobić m. in. test na ataxię - NCL-A u amstaffów oraz HC, L-2-HGA u staffików, a także LAD i PKD u bulterierów, PLL i LAD u miniaturowych bulterierów.

Ogólne warunki przyznawania zniżek klubowych dla hodowców psów:

- Genomia przyznaje członkom Klubu 10% rabatu na testy genetyczne zamówione on-line poprzez stronę internetową;
- klient jest członkiem Klubu zarejestrowanego w Genomii - fakt ten należy odnotować w zamówieniu; laboratorium ma prawo skontaktować się z osobą kontaktową odpowiedniego Klubu w celu weryfikacji członkostwa;
- zniżki nie można żądać do zamówień już złożonych, tj. klient musi odnotować prawo do zniżki podczas składania zamówienia;
- rabat w wysokości 10% odejmuje się od łącznej ceny testów genetycznych - zniżka zostanie odjęta po potwierdzeniu zamówienia;
- testy genetyczne są zamawiane online;
- zniżka nie dotyczy dodatkowych usług;
- zniżka nie dotyczy testów serologicznych i immunologicznych;
- próbki pobrane od zwierzęcia powinny zostać potwierdzone przez osobę trzecią (najlepiej lekarza weterynarii, który pobiera próbkę), w tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego pod linkiem:

Genomia >>

- przetwarzanie zlecenia podlega ogólnym warunkom laboratorium;
- rabat klubowy 10% można łączyć z rabatem ilościowym przyznawanym za zamówienie 20-stu i więcej testów genetycznych;
- zniżka klubowa w wysokości 10% nie jest dodawana do indywidualnego rabatu lojalnościowego.
20.07
Katalog powystawowy Specjalistycznej Wystawy Terierów Typu Bull. Katalog 2018
12.07
Ranking Klubu Terierów Typu Bull za 2017 rok. 
10.04
Specjalistyczna Wystawa Terierów Typu Bull IX Alec Waters Memorial 

Data wystawy 7 lipca 2018, sobota "Ośrodek Wilczy Jar" ZAKROCZYM

Specjalistyczna Wystawa Terierów Typu Bull IX Alec Waters Memorial - z tzw. Dużym CWC

Termin zgłoszeń - do 20 czerwca 2018 r.

Sędziowie kynologiczni/ judges:

William G. Roadhouse (USA) - American Staffordshire Terrier
Vanessa Hearne (GB) - Bulterier/ Bullterrier
Michelle Chitty (GB) - Bulterier Miniaturowy/ Miniature Bullterrier
James Byrnes (IRL) - Staffordshire Bull Terrier

Program wystawy:
8.00 – 10.00 Przyjmowanie zgłoszonych psów, wydawanie katalogów
10.00 – 15.50 Ocena w ringach:
10.00 - 12.50 - ocena psów
13.00 - 15.50 - ocena suk

16.00 Konkurencje finałowe:
(konkurencje finałowe rozpoczną się po zakończeniu sędziowania psów na wszystkich ringach!)
- wybór Zwycięzcy Derby
- wybór Najlepszej Głowy w Rasie
- wybór w konkursie na Najlepszy Ruch
- wybór w konkursie na Najlepszego Handlera
- wybór Najlepszej Pary Hodowlanej
- wybór Najlepszej Grupy Hodowlanej (Hodowli)
- wybór Najlepszego Reproduktora
- wybór Najlepszej Suki Hodowlanej
- Wybór Najpiękniejszego Psa Klubu TTB
- Wybór Najpiękniejszego Kolorowego Bulteriera
- wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia
- Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia
- Wybór Najpiękniejszego Weterana
- Wybór Najpiękniejszego Juniora
- Best in Show - Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy

Opłaty:

Wystawcy krajowi:
- za pierwszego psa (z katalogiem) - 130,- zł (członkowie KTTB z opłaconą składką za br. - 110,- zł)
- za drugiego psa i kolejne (bez katalogu) - 110,- zł,
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i psy z tytułem Interchampiona (bez katalogu) - 60,- zł,
- za psa w klasie weteranów (bez katalogu) - 30,- zł
Konkurencje dodatkowe (Hodowla, Reproduktor, Suka hodowlana) - 20,- zł

Zgłoszenia online:
www.wystawy.net

Online entries (deadline 20.06.2018): www.wystawy.net

Opłaty za psy zgłoszone w terminie, wnoszone do dnia 06.07.2018 r. pozostają bez zmian.
Opłata w dniu wystawy wynosi 150,- zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.

UWAGA!

Na dowodzie wpłaty prosimy podać rasę, nazwę psa, klasę oraz imię i nazwisko właściciela!

UWAGA! WSZELKIE ZMIANY W ZGŁOSZENIACH (zmiana klasy, wycofanie zgłoszenia, itp.) proszę kierować do administratora serwisu wyłącznie w terminie zgłoszeń: www.wystawy.net/kontakt.php

ATTENTION! Any changes in entries (change of class, entry withdrawal etc.) please address to the administrator of www.wystawy.net/kontakt.php ONLY before the deadline of entries.

Foreign exhibitors:
- for the first dog (with Catalogue) - 45 euro,
- for each next dog (without Catalogue) - 40 euro,
- minor puppy, puppy class, Interchampions (without Catalogue) - 25 euro,
- veterans (without Catalogue) - 20 euro.

Konto bankowe - Bank account:
30 1160 2202 0000 0001 8690 1416
Bank Millennium

Foreign exhibitors:
Beneficiary: Zwiazek Kynologiczny w Polsce
IBAN: PL 30 1160 2202 0000 0001 8690 1416
SWIFT: BIGBPLPW
Bank name: Bank Millennium S.A.
Bank address: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, Polska

Adres organizatora - Organizer's address:
Związek Kynologiczny w Polsce, KLUB TERIERÓW TYPU BULL
Facebook: Profil
ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa
(na kopercie prosimy pisać Związek Kynologiczny w Polsce… – cały adres)

Kontakt:
Klub Terrierów Typu Bull
info@kttb.pl

Show place:
Ośrodek "Wilczy Jar", Strubiny 48, 05-170 Zakroczym, POLAND
www.wilczyjar.pl

<<<< GPS>>>>>
n 52°28.563'
e 20°36.454'

Istnieje również możliwość wykupienia reklamy w katalogu wystawowym - pełna strona w kolorze to koszt 200,- zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt info@kttb.pl. Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich psów na tegoroczną Specjalistyczną :)

We also offer advertisement in catalogue - the cost is 50€ per colour page. Should you be interested, please contact us at: info@kttb.pl

Następnego dnia, tj. w niedzielę 8 lipca 2018 r. odbędzie się także krajowa wystawa psów rasowych w Nowym Dworze Mazowieckim (Oddział ZKwP w Legionowie) - 8 km od miejsca naszej wystawy! Oba wydarzenia można połączyć i zrobić fajny wystawowy weekend.

Day after our Club show, on the 8th of July 2018 - Sunday, a National Show in Nowy Dwór Mazwiecki is held. This is only 8 km from our show place. You can connect those two event in one nice show weekend!

Online entries: www.wystawy.net

Come and join us!

17.02
Nowe władze Klubu Terierów Typu Bull 

W dniu 17.02.2018r. w Warszawie Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Terierów Typu Bull w Polsce wybrało nowe władze Klubu.

Zarząd KTTB:
Przewodniczący Zarządu - Roman Żuk
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Pławiński
Zastępca Przewodniczącego - Andrzej Michalak
Skarbnik - Agnieszka Niewiarowska
Sekretarz - Anna Basta

Zastępca Członka Zarządu - Joanna Szczepańska-Korpetta
Zastępca Członka Zarządu - Witold Iwański

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Sławomir Pałka
Wiceprzewodnicząca - Paula Nasiłowska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Agata Korpetta

Zastępca Członka Komisji Rewizyjnej - Andrzej Nasiłowski
Zastępca Członka Komisji Rewizyjnej - Magdalena Wiska

28.01
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Terierów Typu Bull 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Terierów Typu Bull odbędzie się w dniu 17 lutego 2018r (sobota) o godz 11:45 w lokalu Oddziału ZKwP w Warszawie ul. Lubelska 5/7.

Mandaty zostaną wydane wyłącznie członkom Klubu TTB z opłaconą składką za bieżący rok 2018.

Składka roczna nie uległa zmianie i wynosi 20,- zł (dwadzieścia złotych)
Nr konta Klubu 30 1160 2202 0000 0001 8690 1416

10.07
XVII Wystawa Klubu Terierów Typu Bull 

Kolejna wystawa za nami, kolejne zwycięstwa za nami, kolejne święto TTB minęło.

XVII Wystawa Klubu Terierów Typu Bull okazała się ogromnym przedsięwzięciem. Jak się okazało, 6 ringów to nie 4 i nie jest tak łatwo wszystko zrobić na tip top, jeśli pracy jest ogrom. Wystawa zgromadziła 356 zgłoszonych psów, ludzi było pewnie dwa razy tyle. Patrząc na plac w godzinach szczytu, było widać wielkie, tętniące życiem wydarzenie. Nie obyło się bez wpadek, nie wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, ale myślę, że zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, aby wystawa odbyła się na wysokim poziomie. Konkurencja w ringach była ogromna, nie wszystkim udało się wygrać, ale myślę, że psy, które stały na najwyższych lokatach reprezentują prawdziwe piękno. Sędziowie byli zachwyceni Waszymi psami, gościnnością, postawą wystawców, a także atmosferą jaka panowała na wystawie. Jak wiecie, nasi sędziowie mają wieloletnie doświadczenie w ocenach psów. Byli na wielu wystawach, wielu specjalistycznych, których ranga bywała wyższa niż naszej Klubowej wystawy. Dlatego jesteśmy dumni, że wystawa zorganizowana przez nasz Klub, na której prezentowano polskie psy, zasłużyła na duże uznanie w oczach specjalistów. Nie każdy musi zgadzać się z werdyktami sędziowskim, jednak z całą pewnością można stwierdzić, że tytuły najpiękniejszych trafiły w odpowiednie "łapy". Oczywiście wystawa nie odbyłaby się bez wspaniałej ekipy "budującej", bez sponsorów, pracowników ringu, sędziów. Dlatego w tym miejscu chciałabym z całego serca podziękować każdemu kto przyczynił się do sukcesu wystawy. Zaczynając od osób, które poświeciły sobotnie popołudnie, aby wspólnie stworzyć coś wyjątkowego: Anna Krawczak, Emil Wawrzonkiewicz, Matt Wojtowicz, Anna Sikora, Karol Zawartka, Klaudia Zawartka, Joanna Soja, Radosław Wasilewski, Krzysztof oraz każdy kto choć w małym stopniu pomógł tego dnia.

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do zaproszenia naszych wspaniałych sędziów.

Dziękuję sędziom: Elaine Clark, Dominic Clark, Dave Lee, Mark Davies, Patrik Cederlöf, Darren Blakeley - you are great team, thanks for grat work on the ring!

Dziękuję osobom które pracowały w ringach, tym którzy nie zawiedli i zgodnie z obietnicą pojawili się na ringu. Szczególnie tym, którzy w biegu poszli na ring i dzielnie pełnili swoje obowiązki!

Dziękujemy ekipie SBT za pomoc w niedzielę rano i za atmosferę jaką tworzyliście na wystawie :)

Dziękujemy Kamilowi Ludwiczakowi, który był naszym lekarzem weterynarii i dbał o to, aby każdy pies posiadał odpowiednie szczepienia, a w razie potrzeby gotów był nieść pomoc naszym showmenom. Dziękujemy firmie GastroTom (Tomasz) za pyszne jedzenie, doskonałą obsługę i profesjonalizm!

Dziękujemy również Panu Wójtowi Gminy Czosnów Antoniemu Kręźlewiczowi, który po raz kolejny wspiera nasz Klub i umożliwia nam organizację imprezy w Czosnowie.

Dziękujemy wszystkim firmom sponsorskim oraz osobom prywatnym, które przekazały nagrody dla uczestników wystawy. W tym roku było naprawdę bardzo obficie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Dziękujemy że tak licznie odwiedziliście naszą wystawę, mamy nadzieję, że w przyszłym roku, znów uda się pobić rekord zgłoszeń, choć poprzeczka zawisła bardzo wysoko.

Do zobaczenia wkrótce!

Paulina Pyrzeńska

12.05
Wyniki rankingu TOP TTB 2016 

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!!
Dziękujemy za rekordową ilość zgłoszeń i zapraszam na wystawę Klubu do Czosnowa, na której zostaną wręczone dyplomy.

02.05
9 lipca 2017 r. - XVII Wystawa Klubu TTB  - VIII Alec Waters Memorial 

Zgłoszenia na XVII wystawę Klubu zostały otwarte! Zapraszamy do zgłaszania psów i oczywiście do odwiedzenia naszej wystawy! :) Zgłoszenia są dostępne poprzez system: www.wystawy.net

Planowana obsada sędziowska:

American Staffordshire Terrier
Patrik Cederlof (Szwecja) Zican’s kennel

Bullterier
psy – Darren Blakeley (Wielka Brytania) Dazlin Kennel
suki – Dominic Clark (Wielka Brytania) Grandopera kennel

Miniature Bullterier
Elaine Clark (Wielka Brytania) Grandopera kennel

Staffordshire Bullterrier
psy – Mark Davies (Wielka Brytani) Sebsonic kennel
suki – Dave Lee (Wielka Brytania) Socksdown kennel

Opłaty:


01.05
Statystyki TTB w Polsce w latach 2014-2016


25.02
Walne zgromadzenie

Zarząd Klubu Terierów Typu Bull informuje, że dnia 26 marca 2017 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Klubu (ZKwP oddział Warszawa, ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa), odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Klubu.


09.01
Zgłoszenia do rankingu TOP

Przypominamy o zgłoszeniach do rankingu TOP, które mijają 31 marca 2017 roku!
Informacje oraz regulamin dostępne w zakładce RANKING TOP.
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2016 Klub Terierów Typu Bull w Polsce